Kontroling - samostojna funkcija v podjetju

Danes je pravočasna informacija ključna. Kontroling pomeni celovito podporo za učinkovito upravljanje podjetja. V prvi fazi predstavlja managerju predvsem nadzor nad poslovanjem podjetja. Zajema tudi planiranje, ki danes zopet dobiva na pomenu, saj si podjetje s tem  postavi  jasne cilje.  Na podlagi tega podjetje lahko sproti analizira odmike od načrtovanih ciljev, ter ugotavlja in analizira vzroke za njihov nastanek in predlaga ukrepe ter izboljšave za naprej.

 

Kontroling je učinkovito orodje za vodenje. Namenjeno je managerjem in vsem vodstvenim strukturam v podjetjih, ki potrebujejo ključne informacije. S strateškim načrtovanjem se konkretizirajo strategije posameznih poslovnih področij kot so trženje, kadri, razvoj, finance, proizvodnja in podobno. S tem se zagotovi, da vsa pomembna področja v podjetju sodelujejo med seboj in hkrati prispevajo svoj delež k uresničitvi celotne strategije podjetja. Vodstvo podjetja pa s tem uvede boljši pregled nad poslovanjem  in tekoče spremlja vse pomembne poslovne kategorije.

 

Sodoben kontroling nam na enostaven in pregleden  način prikaže stanje podjetja. Vsebuje elemente strateškega in operativnega vodenja in upravljanja. Strokovno usposobljen in kompetenten kontroler je svetovalec managerju. Kontroling  je učinkovit le takrat, ko  je med manegerjem in kontrolerjem vzpostavljeno medsebojno zaupanje, dialog in dobro komuniciranje.

 

Kontroling dobiva v slovenskem prostoru vse pomembnejšo vlogo. V podjetjih z vpeljanim  kontrolingom  imajo tekoč nadzor nad celotnim poslovanjem, predvsem pa nad stroški, zato jih lahko ustrezno zmanjšujejo. Uvedba kontrolinga je smiselna v vseh podjetjih ne glede na velikost in je primerna tudi za majhna podjetja.

 

UVEDBA kontrolinga v praksi

 

V praksi uvedba kontrolinga predstavlja samostojen projekt, v katerem naj sodelujejo vsi ključne vodje oddelkov oz. posameznih služb v podjetju, ki se jih  vključuje v projekt po potrebi.

 

Za vsako področje podjetje določi in uporablja  kazalnike, ki dejansko odražajo položaj podjetja. Hkrati omogočajo primerjavo za daljše časovno obdobje in z dejavnostjo. V fazi uvedbe kontrolinga  se v podjetju dokončno definira ključne kazalnike, roke za spremljavo, določi njihove ciljne vrednosti in tudi odgovorne osebe. Uvede se lahko več kazalnikov, ki pa morajo biti primerni dejavnosti podjetja, nedvoumno definirani, ter jasni vsem, ki jih bodo uporabljali.

 

Za kvalitetne in pravočasne odločitve mora imeti podjetje sistem, ki vsebuje preverjene, kvalitetne  in združene podatke iz več virov, saj je število uporabnikov podjetja, ki koristijo kontroling več. V praksi spoznavamo, da je najbolj učinkovita kratka, jasna in pravočasna informacija. Zato se vpeljuje  poročevalski sistem po različnih vsebinah. Za različne notranje uporabnike v podjetju se pripravijo različna poročila. Za določene ključne finančne in prodajne podatke se lahko izdelajo dnevna poročila, za druge vsebine pa se določijo daljši roki, npr. enkrat tedensko ali mesečno.

 

INFORMACIJSKA PODPORA in zunanji svetovalci

 

Informacijske podpore  je danes na trgu veliko. Do sedaj je bila na voljo le velikim podjetjem, sedaj pa jo po dostopnih cenah lahko uporabijo tudi v majhnih podjetjih. Pomembno je le da se izbere najbolj primeren paket za dejavnost in podjetje kot celoto. Danes je tudi na slovenskem trgu že veliko različnih orodij za podporo kontrolingu.  V kolikor  v podjetju ni ustrezno usposobljenega kadra je pravilna odločitev da se sklene pogodba z zunanjimi svetovalci, ki lahko oblikujejo rešitev po potrebah podjetja. S strokovnega in stroškovnega vidika je to pametna odločitev, saj imajo dobri zunanji svetovalci veliko znanja, predvsem pa prakse.

 

In za konec še nasvet: V kolikor se lotite uvedbe kontrolinga razmišljajte o celoti, ki naj zajame vse poslovne funkcije podjetja , saj vam delne analize ne prikažejo celotne slike poslovanja podjetja.

 

Avtorica: Nives Jelenec, računovodja leta 2010